Regulamin

Regulamin 13. Forum Marketingu Zintegrowanego
INFORMACJE OGÓLNE

1. Forum Marketingu Zintegrowanego (dalej: FMZ, FORUM) to cykliczna konferencja branżowa, której organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa (dalej: SMB, ORGANIZATOR). FORUM przeznaczone jest dla przedsiębiorców i organizacji działających na rynku marketingu bezpośredniego.
2. Głównymi treściami merytorycznymi prezentowanymi podczas FMZ są:
a. prezentacje najlepszych, najciekawszych, najbardziej nowatorskich kampanii marketingu zintegrowanego zrealizowanych w Polsce w okresie poprzedzającym poszczególne edycje FORUM,
b. prezentacje nowatorskich, efektywnych, skutecznych narzędzi i rozwiązań stosowanych aktualnie w marketingu bezpośrednim,
c. prezentacje inspirujących treści zarówno w obszarze wykorzystania dostępnych narzędzi marketingu bezpośredniego, jak również rozwoju osobistego marketerów.
3. Nad doborem treści prezentowanych na FORUM czuwa Rada Programowa, którą powołuje ORGANIZATOR, składająca się z ekspertów branżowych. Rolą Rady Programowej jest zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej prezentowanych treści. ORGANIZATOR, jako stowarzyszenie branżowe posiadające rozbudowaną sieć kontaktów branżowych, gwarantuje wykorzystanie posiadanych zasobów, w tym wiedzy i doświadczeń współpracujących ekspertów, w celu zapewnienia jak najwyższej jakości merytorycznej treści prezentowanych na FORUM.
4. Oficjalny serwis internetowy FORUM znajduje się pod adresem: fmz.smb.pl.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej ORGANIZATORA oraz FORUM.
FORUM skierowane jest do przedsiębiorców i organizacji zainteresowanych zagadnieniami z obszaru marketingu zintegrowanego, dla których udział w FORUM stanowi czynność mającą charakter zawodowy. Forum nie jest przeznaczone dla konsumentów, w szczególności niniejszy Regulamin nie stanowi wzorca umownego ani oferty w relacji pomiędzy ORGANIZATOREM, a jakimkolwiek uczestnikiem, który mógłby zostać uznany za konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

ZASADY UCZESTNICTWA

6. 13. edycja FORUM odbędzie się w dniu 9. listopada 2021 r. w formie transmisji on-line.
7. Udział w FMZ wymaga wcześniejszego nabycia biletu, którego należy dokonać za pośrednictwem strony www.fmz.smb.pl w zakładce „Kup Bilety”. Dystrybucja biletów odbywa się za pośrednictwem serwisu www.eventory.cc i na warunkach określonych przez ten serwis. W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą kod dostępu do udziału w FORUM. W przypadku pakietu grupowego, z limitowanym dostępem, każda z osób wskazanych w formularzu zgłoszeniowym otrzyma indywidualnie kod na adres e-mail podany w formularzu. Z pakietu grupowego mogą skorzystać tylko osoby identyfikujące się mailem z domeną przypisaną do przedsiębiorcy nabywającego bilet.
8. ORGANIZATOR udostępnia sześć różnych pakietów uczestnictwa w FMZ, których zakres oraz cena zostały opisane na stronie www.fmz.smb.pl. Ceny biletów uczestnictwa są wyrażone w walucie polskiej i nie zawierają podatku VAT. Ceny podane przy pakietach uczestnictwa są wiążące w chwili zgłoszenia udziału w FMZ przez uczestnika, zarówno dla uczestnika jak i dla ORGANIZATORA.
9. ORGANIZATOR wystawi uczestnikowi fakturę VAT z tytuły opłaty za wybrany przez niego pakiet uczestnictwa stosownie do informacji podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym w serwisie www.eventory.cc. Zgłaszając udział w FMZ uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
10. Podmiotem zobowiązanym do dokonania zapłaty za udział w FMZ (nabywcą na fakturze) i jednocześnie stroną zawartej umowy o udział w FMZ jest podmiot wskazany w formularzu zgłoszeniowym w pozycji „Firma/Organizacja” (uczestnik). Osoba wysyłająca formularz zgłoszeniowy w imieniu uczestnika oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz uczestnika.
11. Uczestnik może wskazać inną osobę uprawnioną do udziału w FMZ zamiast niego, po uprzednim poinformowaniu i akceptacji ze strony ORGANIZATORA tej zmiany.
12. W przypadku rezygnacji z udziału w FORUM nie później niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, uczestnik jest uprawniony do otrzymania zwrotu 80% wysokości opłaty uiszczonej za udział (ceny biletu). Zwrot nastąpi w terminie 14 dni od dnia poinformowania ORGANIZATORA o wycofaniu zgłoszenia przez danego uczestnika. Zwrot opłaty nastąpi przelewem na numer rachunku bankowego, z którego uczestnik wykonał przelew z tytułu opłaty za pakiet uczestnictwa.
13. W przypadku rezygnacji z udziału w FORUM w terminie późniejszym (krótszym) niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu opłaty za udział w FMZ (ceny biletu).
14. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w FORUM należy przesyłać listem poleconym na adres ORGANIZATORA lub mailowo na adres forum@smb.pl.
15. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w FMZ nie uprawnia uczestnika do domagania się zwrotu uiszczonej opłaty udziału w FORUM.
16. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących regulaminu, cennika, programu, prelegentów oraz do odwołania samego wydarzenia. Wszyscy uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie na stronie internetowej FMZ oraz wysłanie informacji e-mailowej do wszystkich uczestników FMZ na adresy podane podczas dokonywania zgłoszenia udziału w FMZ.
17. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w FMZ uczestnika, co do którego stwierdzi naruszenie przez niego warunków udziału w FMZ wynikających z Regulaminu lub podanych przez ORGANIZATORA na podstawie Regulaminu.
18. Uczestnik FMZ nabywa możliwość udziału w wybranych wydarzeniach organizowanych przez ORGANIZATORA (śniadania, warsztaty, spotkania) na specjalnych warunkach. O terminach i tematyce wydarzeń SMB będzie informować uczestników FMZ w ramach dodatkowej komunikacji (e-mail). Uczestnik FMZ może zrezygnować z tej możliwości przesyłając informację „Rezygnuję ze śniadań SMB” na adres klauzula@smb.pl.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
19. Jeżeli sposób przeprowadzania FMZ lub zakres świadczeń otrzymywanych przez uczestnika w ramach pakietu uczestnictwa jest wadliwy, uczestnik FMZ może złożyć ORGANIZATOROWI stosowną reklamację. 20. ORGANIZATOR podejmuje również działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu internetowego FORUM, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez uczestników. 21. Uczestnik dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy firmy uczestnika, daty zgłoszenia, opisu i rodzaju dostrzeżonych nieprawidłowości oraz wskazaniem żądania określonego zachowania się przez ORGANIZATORA. 22. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: forum@smb.pl. 23. ORGANIZATOR zobowiązuje się powiadomić uczestnika o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dot. postępowania reklamacyjnego ORGANIZATOR będzie przekazywał uczestnikowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
24. Za pośrednictwem strony internetowej FMZ, ORGANIZATOR świadczyć będzie następujące usługi: a. możliwość korzystania przez uczestnika ze strony internetowej FMZ – dostęp do treści i informacji dotyczących FMZ, b. możliwość wzięcia udziału w FORUM. 25. Prawidłowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności strony internetowej FMZ wymaga posiadania urządzenia z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz dostęp do Internetu. 26. ORGANIZATOR zastrzega możliwość czasowej niedostępności strony internetowej FMZ lub jej części z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z jej konserwacją lub prowadzeniem zmian na stronie internetowej FMZ. ORGANIZATOR dołoży starań, aby niedostępność strony internetowej FMZ była możliwie najmniej uciążliwa dla uczestników. 27. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej FMZ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym zwłaszcza zakazuje mu się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.